Lid worden van Oliveo voetbal

Om lid te worden van Oliveo meldt u zich aan bij: 

Kees Kleij

Indien u meer informatie wenst kunt u zich ook richten tot één van de onderstaande personen:

Jeugd:

Frank v.d. Zwan

4-7 jaar

Paco van Leusden

Hoofd Jeugdopleiding

Dick Kuijper

Coördinator selecties

Zaalvoetbal:

Gerard van Winden
tel. 015-3699871
Deze mensen kunt u eventueel ook bereiken via het algemene nummer 015-3692141 of vraag naar ze in het clubgebouw.

Inschrijfformulier
Door middel van een inschrijfformulier kunt u lid worden. Vul hiet formulier hieronder in!

  Aanmeldingsformulier 2022/2023


  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 1
  Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) 2

  Contactgegevens speler
  Is de speler de afgelopen drie jaar lid geweest van een andere voetbalvereniging?

  Indien Ja:


  Sponsoring

  Bent of kent u iemand die het team (van uw kind) wilt sponsoren? Of wilt u meer informatie ontvangen over
  sponsoring bij Oliveo? Kruis dit hieronder dan aan, wij nemen contact met u op!

  Machtiging

  Naam van de speler die ingeschreven wordt

  Betalingsgegevens

  Om uw persoonlijke incassomachtiging voor de contributie, huur kleding en/of boetes in orde te maken, hebben wij
  uw bankrekeningnummer nodig.

  Ondergetekende verleent hierbij, tot schriftelijke wederopzegging, machtiging aan V.V. Oliveo om van zijn/haar
  bankrekening automatisch een bedrag af te schrijven voor contributie, huur kleding en/of boetes.
  Beeldmateriaal

  Via onze website en social mediakanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van
  V.V. Oliveo. Hiervoor maken we eventueel gebruik van foto’s en video’s.

  Contributie seizoen 2022-2023

  Senioren (indien van toepassing excl. €25,– kledinggeld) JO15 (geboortejaar 2008 – 2009) incl. wedstrijdkleding
  € 300 € 245
  Senioren 7 tegen 7 JO13 (geboortejaar 2010 – 2011) incl. wedstrijdkleding
  € 200 € 230
  Zaalvoetbal JO11 (geboortejaar 2012 – 2013) incl. wedstrijdkleding
  € 210 € 225
  Zaal- en veldvoetbal JO9 (geboortejaar 2014) incl. wedstrijdkleding
  € 380 € 210
  JO19 (geboortejaar 2004 – 2005) incl. wedstrijdkleding JO8 (Geboortejaar 2015) incl. wedstrijdkleding
  € 270 € 210
  JO17 (geboortejaar 2006 – 2007) incl. wedstrijdkleding Niet spelend lid
  € 265 € 80
  Niet spelend werkend lid
  € 50

  Duur van het lidmaatschap/contributiebetaling
  Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men is tot het moment van tijdige opzegging steeds lid voor een geheel seizoen. Contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. De contributie wordt voldaan middels automatische incasso. Ieder lid geeft een machtiging af waarna 1 keer per seizoen de contributie wordt geïncasseerd. Indien er geen automatische incasso kan plaatsvinden, betekent dit niet dat u geen contributie verschuldigd bent. Er zal dan nogmaals een incassopoging plaatsvinden met een verhoging van EUR 5,00 wegens administratiekosten. Na een tweede mislukte poging zult u niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden en zullen andere incassomaatregelen worden genomen. Spelende leden worden opgegeven als lid van de KNVB. Zij dienen te beschikken over een geldig spelerspas. 

  Opzegging lidmaatschap
  Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal één seizoen contributie verschuldigd bent. Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een brief of e-mail gericht aan:

  vv Oliveo

  Kees Kleij
  Postbus 77
  2640 AB PIJNACKER
  e-mail: secretaris@oliveo.nl

  Blessures/verhuizing
  In geval van (langdurige) blessures of indien u om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen dient u dit te melden bij bovenvermelde personen. Indien u gaat verhuizen bent u verplicht een adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie. Restitutie van contributie kan slechts worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Het bestuur neemt per geval een besluit als minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: de contributie is reeds geheel voldaan en een verzoek is schriftelijk ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.

  Betalingsregelingen
  Oliveo is aangesloten bij het programma ‘niemand buitenspel’, opgezet door de ING. Het programma ‘niemand buitenspel’ zet zich samen met de KNVB en maatschappelijke partijen in voor mensen met (kleine) schulden. Een steeds actueler thema (helaas) nu ook steeds meer clubs en leden in de knel komen, bijvoorbeeld bij het betalen van de contributie, energie en voetbalspullen. Via de website www.geldfit.nl/voetbal kunnen leden regelingen per gemeente vinden. Daarnaast werkt het programma samen met vrijwilligers die clubs en leden kunnen ondersteunen met deze regelingen. Uiteindelijk is het belangrijk dat leden weten waar ze terecht kunnen en dat het probleem van schulden bespreekbaar wordt

  Te weinig geld om de contributie te betalen?

  Naast het initiatief van geldfit, is er ook een samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als je tijdelijk of langdurig weinig inkomen hebt. Als je een uitkering hebt, zzp’er bent met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de inflatie geldzorgen hebt: het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan je helpen!

  Hoe werkt het?

  Een aanvraag doe je niet zelf, maar wordt gedaan door een ‘intermediair’. Bijvoorbeeld de leerkracht of intern begeleider op school, de buurtsportcoach, iemand van het wijkteam, schuldhulpverlening of jeugdzorg. De aanvraag wordt samen met jou online ingediend en je hoeft geen uitgebreide papierwinkel te overleggen. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken bij ons op de club starten. Wil je een aanvraag indienen? Ga dan naar www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuid-holland en bekijk welke intermediairs jou kunnen helpen!